OLYMPOS MOUNTAIN LODGE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KONAKLAMA MÜŞTERİSİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, Rabitoğulları Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. tüzel kişiliğidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası/vergi numarası, pasaport numarası (yabancı uyruklu müşteriler için), uyruk bilgisi (yabancı uyruklu müşteriler için), yurtdışı vergi numarası (yabancı uyruklu müşteriler için), doğum tarihi (yabancı uyruklu müşteriler için), telefon numarası, e-posta adresi, adres, görüntü kaydı ve kullanmanız halinde kablosuz ağ üzerinden gerçekleştirdiğiniz internet gezinti ve trafiğine dair log kayıtları bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz;

 • Tarafınıza konaklama hizmeti sunulması ve buna dair sözleşmeye ilişkin ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Yasa gereği, otelimizde konakladığınıza dair kolluk kuvvetlerine bildirim yapılması ve bu kapsamda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Tarafınızla iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 • Sizlerin ve işyerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Yaptığınız ödemeler karşılığında adınıza fatura düzenlenmesi ve tarafınıza iletilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, gerekli olduğu ölçüde;

 • Şirketimizin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirlerimize,
 • Hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde, bu uyuşmazlıklarda kullanılmak veya hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında hukuk müşavirlerimize ve yargı mercilerine,
 • E-fatura hizmeti alınan üçüncü kişiye,
 • Hizmet kalitemizin arttırılması, sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi, konaklama ve adisyon maliyetlerinin tutarlı ve hatasız hesaplanabilmesi, otel kayıtlarının güvenli ve doğru bir biçimde muhafaza edilebilmesi için, otel yönetimi sistemi yazılımı sunan ve sunucuları yurtdışında bulunan üçüncü kişiye,**
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği kolluk kuvvetlerine,
 • Adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara,
  aktarılmaktadır.

 

** Otel yönetim sistemi yazılımı sunan ve sunucuları yurtdışında bulunan üçüncü kişiye yapılan aktarım, açık rızanız dahilinde gerçekleştirilmektedir.

 

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, tarafınızca internet sitemiz veya aracı acentelere ait internet siteleri üzerinden ya da otelimizde fiziki form ve/veya sözleşme doldurulması yoluyla yazılı olarak ya da sözlü olarak tarafımıza açıklanması suretiyle, ve kapalı devre kamera sistemi marifetiyle ses ve görüntü kaydının alınması suretiyle elde edilmektedir.

 

Şirketimizce elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

HAKLARINIZ:

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, tarafımıza ait Beycik, Başören Sk. No: 40, 07982 Kemer/Antalya adresine yazılı olarak ya da the62hole@gmail.com adresine e-posta yoluyla talepte bulunmak suretiyle; kendiniz hakkında i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, vi. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, vii. Kişisel verileriniz üzerinde yapılan düzeltme veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, viii. Verilerinizin analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme, yönündeki haklarınızı kullanabilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.